Kancelaria prawna i adwokacka Sławomira Jamróz – Zakres świadczonych usług

Kancelaria świadczy m.in. usługi w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania umów, regulaminów, statutów, opiniowania dokumentów, zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami państwowymi.

Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi:

Prawo cywilne - sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (w tym również za błędy w sztuce lekarskiej oraz z tytułu wypadków komunikacyjnych), o ochronę dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa rzeczowego (o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości, o rozgraniczenie, dotyczące służebności, o naruszenie posiadania, o zniesienie współwłasności i wydanie rzeczy), sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, roszczenia o zachowek i zapis, dział spadku)

Prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze - sprawy o eksmisje, dotyczące stosunku najmu, własności lokali, postępowania wieczystoksięgowe

Prawo rodzinne – sprawy o rozwód, o separację, podziały majątku wspólnego, alimenty, przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty między rodzicami a dziećmi

Prawo gospodarcze - sprawy o rozwiązanie spółki, o wyłączenie wspólnika ze spółki, o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki

Prawo handlowe – zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek, sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych spółek (regulaminów, statutów, uchwał) oraz umów, sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów, sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Prawo karne - obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniach sądowych, reprezentacja skazanych w postępowaniach karnych wykonawczych m. in. w sprawach o zarządzenie wykonania kary, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo administracyjne – reprezentacja stron przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami celnymi i podatkowymi w toku postępowań, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg na decyzje do wojewódzkich sądów administracyjnych, zastępstwo procesowe skarżących przed sądami administracyjnymi obu instancji